Ekonomi Terimleri Sözlüğü / English Economy Terms

A
Accelerator : Hızlandıran
Accelerator model of investment : Yatırımın hızlandıran modeli
Acceptance : Kabul
Acceptance Letter : Kabul Mektubu
Accommodation :  Uyumlaştırma
Account :   Hesap
Accountant : Muhasebeci
Accounting : Muhasebe
Accounting Cost : Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet
Accounting Profit : Muhasebe Kârı
Action lag :  Aksiyon gecikmesi
Activisim : Aktivizm, müdahalecilik
Activist demand management policies :  Aktivist talep yönetimi politikaları
Actual aggragate demand : Fiili toplam talep
Adaptive expectations : Adaptif (uyarlanıcı) bekleyişler
Add :   Reklam
Adjused GNP :  Ayarlanmış GSMH
Adjustment path : Ayarlanma yolu (patikası)
Advalorem Tax : Advalorem Vergi
Adverse supply shock :  Ters arz şoku
Advertising : Reklam
Aggregate consumption and saving :  Toplam tüketim ve tasarruf
Aggregate demand : Toplam talep
Aggregate demand curve :  Toplam talep eğrisi
Aggregate Supply : Toplam Arz
Aggregate supply :  Toplam arz
Aggregate supply curve :  Toplam arz eğrisi
Agricultural sector :  Tarım sektörü
Agriculture : Tarım
Air Pollution : Hava Kirliliği
Amortization : Amortisman
Ancitipated inflation :  Beklenen enflasyon
Annuity :   Anüite
Anticipated monetary expansion :  Beklenen parasal genişleme
Anticipated policies :  Beklenen politikalar
Anticipation : Beklenti
Antitrust : Antitröst
Appreciation : Değer Kazanma
Arbitrage : Arbitraj
Arbitrage   :  Arbitraj
Asset :   Varlık
Assets   :  Aktifler, varlıklar
Assets market : Aktifler piyasası
Association : Birlik, Sendika
Attorney : Avukat
Auction :   Müzayede
Autocorrelation : Otokorelasyon
Auto-financing : İçeriden Finansman
Automation : Otomasyon
Automotic stabilizers : otomatik istikrar unsurları
Autonemous spending :  Otonom harcamalar
Average :   Ortalama
Average cash balance : Ortalama nakit dengesi
Average Cost : Ortalama Maliyet
Average Fixed Cost : Ortalama Sabit Maliyet
Average Propensity to Concume : Ortalama Tüketim Eğilimi
Average Propensity to Save : Ortalama Tasarruf Eğilimi
Average Revenue : Ortalama Gelir
Average Total Cost : Ortalama Toplam Maliyet
Average Variable Cost : Ortalama Değişken Maliyet
B
Bad Check : Karşılıksız Çek
Bail :   Kefalet
Balance Sheet : Ödemeler Dengesi
Balanced Budget : Denk Bütçe
Balanced Budget Multiplier : Denk Bütçe Çarpanı
Bank :   Banka
Bank Check : Banka Çeki
Bank Money : Banka Parası
Banker :   Banker
Banking Activities : Banka Faaliyetleri
Banking Facilities : Banka Hizmetleri
Banking Panic : Banka Paniği
Banking Sector : Banka Sektörü
Banknote : Banknot, Kağıt Para
Bankruptcy : İflas etmek
Bargaining : Pazarlık
Bargaining Power : Pazarlık Gücü
Barter :   Trampa, Takas, Mübadele
Barter Economy : Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi
Basic Interest : Basit Faiz
Bear Market : Düşen Piyasa
Bill :   Bono, Senet
Bimetalism : Çift Metal Para Sistemi
Black Market : Karaborsa
Bond :   Tahvil
Bond Market : Tahvil Piyasası
Borrower : Borç Alan Kişi
Bottleneck : Darboğaz
Brand-name : Marka
Bribe :   Rüşvet
Bribery :   Rüşvetçilik
Bribe-taker : Rüşvet Alan
Broker :   Simsar, Komisyoncu
Budget :   Bütçe
Budget Deficit : Bütçe Açığı
Budget Surplus : Bütçe Fazlası
Bull Market : Yükselen Piyasa
Business : İş
Business Cycles : Konjoktürel Dalgalanmalar
By-product : Yan Ürün
C
Cansumer durables : Dayanıklı tüketim malları
Capaclty utilization :  Kapasite kullanımı
Capital :   Sermaye
Capital Account : Sermaye Hesabı
Capital adiflaw / outflow : Sermaye çıkışı
Capital Flow : Sermaye Akışı
Capital gains :  Sermaye kazançları
Capital Inflow : Sermaye Girişi
Capital Market : Sermaye Piyasası
Capital merket quilibrium :  Sermaye piyasası dengesi
Capital mobiUty :  Sermaye mobilitesi /hareketliliği
Capital stock :  Sermaye stoku
Capital. account segment of balance of payments :  Ödemeler dengesinin sermaye Hesabı kısmı
Capitalism : Kapitalizm
Capitalist : Kapitalist
Capitalist System : Kapitalist Sistem
Capitallabor ratio :  Sermaye – emek oranı
Cartel :   Kartel
Cash :   Nakit Para
Cash management :  Nakit yönetimi
CentraIization :  Merkezileştirme
Central Bank : Merkez Bankası
Central Planning : Merkezi Planlama
Certificate : Sertifika
Ceteris Paribus : Diğer Koşullar Değişmezken
Chamber of Commerce : Ticaret Odası
Chamber of Industry : Sanayi Odası
Choise :   Seçim
Civilization : Uygarlık, Medeniyet
Classical unemploymet :  Klasik işsizlik
Clearing : Takas, Kliring
Clearing House : Takas Odası
Climate Change : İklim Değişikliği
Cobb-Douglas Production Funation :  Cobb – Douglas Üretim Fonksiyonu
Coin :   Metal Para
Cold turkey strategy :  Soğuk hindi stratejisi (Şok Strateji)
Collective Bargaining : Toplu Pazarlık
Commerce : Ticaret
Commercial Bill : Finansman Bonosu, Ticari Senet
Commercial Policy : Ticaret Politikası
Commercial Treaty : Ticari Anlaşma
Commerclal paper :  Kıymetli evrak
Commission : Komisyon
Commodity : Mal, Emtia
Communism : Komünizm
Communist System : Komunist Sistem
Company :   Şirket
Comparative Static Equilibrium Analysis : Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi
Competition :  Rekabet
Competitive depreclalien :  Rekabetçi değer düşmesi (parada)
Competitive Market : Tam Rekabet Piyasası
Complementary Goods : Tamamlayıcı Mallar
Composition of output :  Çıktının kompozisyonu
Compound Interest : Bileşik Faiz
Confederation : Konfederasyon
Consolidated Budget : Konsolide Bütçe
Consolidation : Konsolidasyon
Constitution : Anayasa
Consumer : Tüketici
Consumer Price Index (CPI) : Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Consumer prince index : Tüketici Fiyat Endeksi
Consumer Surplus : Tüketici Artığı
Consumption : Tüketim
Consumption function :  Tüketim Fonksiyonu
Consumption tax :  Tüketim vergisi
Contract : Sözleşme
Contraction : Daralma
Contractionary Fiscal Policy : Daraltıcı Maliye Politikası
Contractionary Monetary Policy : Daraltıcı Para Politikası
Contractions :  Daralmalar
Corporation : Şirket
Cost :   Maliyet
Cost Push Inflation : Maliyet İtişli Enflasyon
Cost, Insuarence, Freight (CIF) : Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat
Cotracts   :  Sözleşmeler, kontratlar
Crawling peg :  Sürünen askı
Credibility :  Kredibilite
Credit :   Kredi
Credit ratianing :  Kredi tayınlamasi
Creditor : Borç Veren
Crowding out : Dışlama
Currency : Bozukluk Para, Metal Para
Curreney   :  Nakit para (dolaşımdaki para)
Curreney – Deposit ratio : Nakit – mevduat oranı
Current Account : Cari Hesap
Current output :  Cari çıktı
Current Price : Cari Fiyat
Current Value : Cari Değer
Customer : Müşteri
Customer Satisfaction : Müşteri Memnuniyeti
Customs :   Gümrük
Customs Duty : Gümrük Resmi
Customs Free : Gümrükten Muaf
Cyclical Unemployment : Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik
Cyclical unemployment :  Konjonktürel (dönemsel) işsizlik
D
Dealer :   Satıcı, Aracı
Debt :   Borç
Debt Finance : Borçlanarak Finansman
Debt- Financed budgel deficlls :  Boçla Finanse edilen bütçe açıkları
Debt- Income ratio :  Borç – gelir oranı
Debt management :  Borç yönetimi
Debtor :   Borçlu
Debtor Countries :  Borçlu ülkeler
Decision lag :  Karar gecikmesi
Deficit   :  Açık
Deficit Financing : Açık Finansmanı
Deficits   :  Açıklar
Deflation : Deflasyon
Deflator : Deflatör
Delivery : Teslim
Demand :   Talep
Demand Curve : Talep Eğrisi
Demand deposits :  Vadesiz mevduat
Demand for Money : Para Talebi
Demand for money :  ‘para talebi
Demand for real balance : Nakit ankes talebi
Demand Law : Talep Kanunu
Demand Price : Talep Fiyatı
Demand Pull Inflation : Talep Çekişli Enflasyon
Democracy : Demokrasi
Demography : Demokrafi
Dependent Variable : Bağımlı Değişken
Deposit :   Depozit
Deposit insurance :  Mevduat Sigortası
Depreciation : Yıpranma, Değer Kaybı
Depredation : Depresiasyon, Değer düşüklüğü (parada)
Depression : Şiddetli durgunluk, depresyon
Derived Demand : Türev Talep
Desired capital stock :  Arzulanan sermaye stoku
Devaluation : Devalüasyon
Devatopiog countries :  Gelişmekte olan ülkeler
Developed Country : Kalkınmış Ülke
Developing Country : Kalkınmakta Olan Ülke
Development Bank : Kalkınma Bankası
Development Economics : Kalkınma Ekonomisi
Diminishing Marginal Utility : Azalan Marjinal Fayda
Diminishing marjinal utility of consumption :  Tüketimin azalan marjinal faydası
Diminishing returns :  Azalan getiriler
Direct Tax : Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi
Dirty Floating Exchange Rate System : Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi
Discount Rate : İskonto Oranı
Diseconomies of Scale : Negatif Ölçek Ekonomileri
Disequilibrium econimcs :  Dengesizlik iktisadı
Disinflation :  Enflasyonsuzluk (politikası)
Disposable persanal icnome :  Harcanabilir kişisel gelir
Dissaving   :  Tasarruf etmeme
Distribuded lay : dağılmış gecikme
Distribution : Dağılım
Dividend : Temettü
Dividend Distribution : Kâr Payı Dağıtımı
Dividends   :  Temertü
Divident Coupon : Temettü Kuponu
Division of Labor : İşbölümü
Domestic Assets : İç Varlıklar
Domestic Currency : Ülke Parası
Domestic ererlif :  Ülke içi kredi
Domestic spending :  Ülke içi harcama
Domestic Terms of Trade : İç Ticaret Hadleri
Domestic wealth :  İç servet
Dual. Labor market hypothesis : İkili emek piyasası hipotezi
Due :   Vade
Due Date : Vade Tarihi
Durable goods :  Dayanıklı mallar
Duty Free : Gümrükten Muaf
Dynamic aggragate demand curve :  Dinamik toplam talep eğrisi
Dynamic aggregate supply curve :  Dinamik toplam arz eğrisi
Dynamic Analysis : Dinamik Analiz
Dynamic multiplier :  Dinamik çarpan
E
East of capital : Sermaye maliyeti
East of holding money :  Para tutma maliyeti
Economic Cost : Ekonomik Maliyet
Economic Crisis : Ekonomik Kriz
Economic Development : Ekonomik Kalkınma
Economic Efficiency : Ekonomik Etkinlik
Economic Growth : Ekonomik Büyüme
Economic Growth Rate : Ekonomik Büyüme Oranı
Economic Profit : Ekonomik Kâr
Economic Rent : Economik Rant
Economic Rights : Ekonomik Haklar
Economic Sector : Ekonomik Sektör
Economics   :  İktisat bilimi
Economies of Scale : Pozitif Ölçek Ekonomileri
Economies of scale :  Ölçek ekonomileri
Economist : Ekonomist
Economy   :  Ekonomi
Effective Demand : Efektif Talep
Effective Exchange Rate : Efektif Döviz Kuru
Effective exchange rate :  Efektif döviz kuru
Efficiency : Etkinlik
Efficient vage theory :  Etkin ücret teorisi
Effidency   :  Etkinlik
Elastic :   Esnek
Elasticity : Esneklik
Election : Seçim
Electricity : Elektrik
Electronic Funds Transfer (EFT) : Elektronik Fon Transferi
Emission :   Emisyon
Employer Association : İşveren Sendikası
Employment :  İstihdam
Endogenous money stock :  İçsel para stoku
Endogenous Variable : İçsel Değişken, Bağımlı Değişken
Endorsed : Ciro Edilmiş
Endorsement : Ciro
Energy :   Enerji
Entrepreneurship : Girişimci
Environment : Çevre
Environmental Pollution : Çevre Kirliliği
Equilibrium : Denge
Equilibrium approach to macroeconomics :  Makro iktisada denge yaklaşımı
Equilibrium Interest Rate : Denge Faiz Oranı
Equilibrium income : Denge geliri
Equilibrium Level of Income : Denge Gelir Düzeyi
Equilibrium outpot :  Denge çıktısı
Equilibrium Price : Denge Fiyatı
Equities   :  Öz kaynaklar
Equity :   Hisse Senedi
Equity Finance : Hisse Satışı Yoluyla Finansman
Errors and Omissions : Net Hata ve Noksan
Euro :   Avro
Euro Market : Avro Piyasası
European Currency Unit (ECU) : Avrupa Para Birimi
European Economic Community (EEC) : Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Trade Association (EFTA) : Avrupa Serbest Ticaret Birliği
European Monetary System (EMS) : Avrupa Para Sistemi
European Monetary System (EMS) :  Avrupa Para Sistemi
European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği :
Ex-ante :   Öngörülen
Excess Capacity : Atıl Kapasite
Excess Demand : Talep Fazlası
Excess Reserve : Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası
Excess reserves : Fazla rezervler
Excess Supply : Arz Fazlası
Excess supply :  Fazla arz
Exchange : Döviz, Kambiyo
Exchange Rate : Döviz Kuru
Exchange rate expectations :  Döviz kuru bekleyişleri
Exchange Rate overshooting :  Döviz kuru sıçraması
Exchange rates : Döviz kurları
Excise Tax : Tüketim Vergisi
Execution : İcra
Exempt from Tax : Vergiden Muaf
Exogenous Variable : Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken
Expansion   :  Genişleme
Expansion Path : Genişleme Yolu
Expectation : Beklenti
Expectations – augmented Phillips curve : Bekleyişler eklentili Phillips Eğrisi
Expectations effect :  Bekleyiş etkisi
Expected Rate of Inflation : Beklenen Enflasyon Oranı
Expected Rate of Interest : Beklenen Faiz Oranı
Expected Value : Beklenen Değer
Expenditure reducing policies :  Harcama azaltıcı politikalar
Expenditure Tax : Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi
Expensionary Fiscal Policy : Genişletici Maliye Politikası
Expensionary Monetary Policy : Genişletici Para Politikası
Explained Variable : Açıklanan Değişken
Explanatory Variable : Açıklayıcı Değişken
Explicit Costs : Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri
Export :   İhracat
Ex-post :   Gerçekleşen
Expropriation : Kamulaştırma
External balance : Dış denge
External Deficit : Dış Açık
Externalities : Dışsallıklar
F
Fabric :   Fabrika
Face Value : Nominal Değer, İtibari Değer
Factor cost :  Faktör maliyeti
Factor markets : Faktör piyasaları
Factors of Production : Üretim Faktörleri
Federal Reserve System (Fed) :  Amerikan Merkez Bankası
Fee :   Harç
Fermaneni income : Sürekli gelir
Fermaneni income theory of consumption :  Tüketimin sürekli gelir teorisi
Fiat Money : Fiat Para, İtibari Para
Fifty Fifty : Yüzde Elli Yüzde Elli
Final Goods : Nihai Mallar
Final goods and services :  Nihai mal ve hizmetler
Final sales :  Nihai satışlar
Financial Assets : Mali Varlıklar
Financial Capital : Nakit Sermaye
Financial Crisis : Finansal Kriz
Financial Institutions : Mali Kuruluşlar
Financial intermediation :  Finansal aracılık
Financial Markets : Mali Piyasalar
Financial Sector : Mali Sektör
Financial System : Mali Sistem
Finandal assets :  Finansal varlıklar (aktifler)
Fine tuning :  İnce ayar
Firm :   Firma
Fiscal expansion :  Mali genişleme
Fiscal multiplier :  maliye politikası çarpanı
Fiscal Policy : Maliye Politikası
Fixed Costs : Sabit Maliyetler
Fixed exchange rate :  Sabit döviz kuru
Fixed Exchange Rate System : Sabit Döviz Kuru Rejimi
Flexible accelerator model : Esnek hızlandıran modeli
Flexible exchange rate :  Esnek döviz kuru
Flexible Exchange Rate System : Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Floating exchange rate :  Yüzen döviz kuru
Floating Exchange Rate System : Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Forced saving : Zorunlu tasarruf
Forecasting : Öngörü, Tahmin
Foreign Assets : Dış Varlıklar
Foreign Bank : Yabancı Banka
Foreign Currency : Döviz Kuru
Foreign Exchange : Döviz
Foreign Exchange Account : Döviz Tevdiat Hesabı
Foreign Exchange Reserve : Döviz Reservi
Foreign Liabilities : Dış Yükümlülükler
Foreign trade : Dış ticaret
Foreign Trade Deficit : Dış Ticaret Açığı
Free Competition Market : Serbest Rekabet Piyasası
Free Economic Enterprise : Serbest Girişim
Free Goods : Serbest Mallar
Free On Board (FOB) : Güvertede Teslim Fiyatı
Free Trade Area : Serbest Ticaret Bölgesi
Frictional unempleyment :  Arızi işsizlik
Frictional Unemployment : Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik
Full crowding out : Tam dışlama
Full emplayment output :  Tam istihdam çıktısı
Full employment :  Tam istihdam
Full employment budget deficit : Tam istihdam bütçe açığı
Full employment budget surplus :  Tam istihdam bütçe fazlası
Full employment level :  Tam istihdam seviyesi
Function : Fonksiyon
Fund :   Fon
Future Value : Gelecekteki Değer
G
Game Theory : Oyun Teorisi
General Budget : Genel Bütçe
Global Warming : Küresel Isınma
Globalization : Küreselleşme
GNP   :  GSMH
Gold :   Altın
Gold Bullion Standard : Altın Külçe Standardı
Gold Bullion System : Altın Külçe Sistemi
Gold Exchange Standard : Altın Kambiyo Standardı
Gold Exchange System : Altın Kambiyo Sistemi
Gold Reserve : Altın Rezervi
Gold Species Standard : Altın Sikke Standardı
Gold standart : Altın standardı
Good :   Mal
Goods and Services : Mallar ve Hizmetler
Goods market equilibriun :  Mal piyasası dengesi
Government : Hükümet
Government Bond : Devlet Tahvili
Government Investment : Kamu Yatırımı
Government Policy : Hükümet Politikası
Government purchases :  Devlet alımları
Government sector :  Kamu sektörü
Gradual adjustment hypothesis :  Tedrici ayarlanma hipotezi
Great Oepression :  Büyük Bunalım
Gross Domestic Product (GDP) : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gross domestic product (GOP) :  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gross investment :  Gayrı safi yatırım
Gross National Product (GNP) : Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Gross National product (GNP) :  Gayri safi milli Hasıla (GSMH)
Gross private domestic investment :  Gayrisafi özel yurtiçi yatırım
Growth   :  Büyüme
Growth of total factar productivity :  Toplam faktör prodük­tivesinin büyümesi
Growth Rate : Büyüme Oranı
Guarantee,Guaranty : Garanti
Guarantor : Kefil
H
Hard Currency : Sağlam Para
Hedging :   Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma
High Powered Money : Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
High powered money :  Gücü yüksek para
Hoarding : Gömüleme, İddihar
Household Income : Hanehalkı Geliri
Household savings :  Hanehalkı tasarrufları
Households : Hanehalkları
Human Capital : Beşeri Sermaye
Hyperinflation : Hiperenflasyon
Hypothecation : İpotek
Hysteresis effects :  Hysteresis etkisi (süre durum etkisi)
I
Illegal :   Yasal Olmayan, İllegal
Imperfect Competition : Eksik Rekabet
Imperfect information : Eksik enformasyon
Implicit Costs : Örtülü Maliyetler
Import :   İthalat
Import Quota : İthalat Kotası
Import substitution :  İthal ikamesi
In Advance : Peşin
Incentive : Teşvik
Incentive effects of fax cuts : Vergi kesintilerinin teşvik edici etkileri
Income :   Gelir
Income – Consumption relationship :  Gelir – tüketim ilişkisi
Income Distribution : Gelir Dağılımı
Income effect :  Gelir etkisi
Income Elasticity : Gelir Esnekliği
Income elastidty of money demand : Para talebinin gelir esnekliği
Income velocity of money :  Paranın gelir dolaşım hızı
Indebtedness : Borçluluk
Independent Variable : Bağımsız Değişken
Index :   Endeks
Indexation :  Endeksleme
Indicator : Gösterge
Indifference Curve : Farksızlık Eğrisi
Indirect Tax : Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi
Individuals : Bireyler
Induced Investment : Uyarılmış Yatırım
Industrial Relations : Endüstriyel İlişkiler
Industry : Endüstri
Inelastic : Esnek Olmayan
Infant Industry : Bebek Endüstri
Inferior Goods : Düşük Mallar
Inflation   :  Enflasyon
Inflation Rate : Enflasyon Oranı
Inflatİonary inertia :  Enflasyon yapışkanlığı (Enflasyonu düşürme zorluğu)
Inflation-corrocted defictis :  Enflasyonla düzeltilmiş açıklar
Infrastructure : Altyapı
Initial Capital : Başlangıç Sermayesi
Innovation : İcat
Input :   Girdi
Inside lay :  İç gecikme
Insolvency : İflas
Installment : Taksit
Institutional economics :  Kurumsalcı iktisat
Institutional reform : Kurumsal reform
Instruments of monetary control : Parasal kontrol araçları
Insurance : Sigorta
Insurance Policy : Sigorta Poliçesi
Insurance Premium : Sigorta Primi
Interbank : Bankalar arası
Interbank deposits :  Bankalararası mevduat
Interbank Interest Rate : Bankalar Arası Faiz Oranı
Interest : Faiz
Interest Coupon : Faiz Kuponu
Interest elasticity of money demand : Para talebinin faiz elastikiyeti
Interest for Default : Gecikme Faizi
Interest rates : Faiz oranları
Intermediary Institutions : Aracı Kurumlar
Intermediate goods :  Ara mallar
Intermediate targets :  Ara hedefler
Internal balance : İç denge
International : Uluslararası
International Monetary Fund (IMF) : Uluslararası Para Fonu
International multipUer :  Uluslararası çarpan
International Trade : Uluslararası Ticaret
Intertemporal substitution of leisure :  Boş vaktin zamanlararası ikamesi
Intrinsic Value : Öz Değer
Inuoluntary unemployment :  Gayri iradi işsizlik
Inventories :  Stoklar, demirbaşlar
Inventory : Stok
Inventory cycle : Stok döngüsü
Inventory Investment : Stok Yatırımı
Inventory investment :  Stok şeklinde yatırım
Investment :  Yatırım
Investment Bank : Yatırım Bankası
Investment function :  Yatırım eğrisi
Investment Goods : Yatırım Malları
Investment spending :  Yatırım harcaması
Investment subsidy :  Yatırım teşviki
Invisible Hand : Görünmez El
Invisible Hand Principle : Görünmez El İlkesi
Invoice :   Fatura
Involuntary Unemployment : Gayri-iradi İşsizlik
IS curve   :  IS eğrisi
Issue of Banknotes : Emisyon
Issue of Bond : Tahvil Çıkarma
Iteration : Yineleme
İnflation – unempIoyment trade off : Enflasyon – istihdam arasında seçme zorunluluğu
İnflation shocks :  Enflasyon şokları
İnflation tax :  Enflasyon vergisi
K
Kinked Demand Curve : Dirsekli Talep Eğrisi
L
Label :   Etiket
Labor :   Emek
Labor Force : İşgücü
Labor Force Participation Rate : İşgücü Katılım Oranı
Labor Market : Emek Piyasası
Labor Union : İşçi Sendikası
Lagging Indicators : Gecikmeli Göstergeler
Laissez Faire, Laissez Passer : Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler
Land :   Toprak
Land Pollution : Toprak Kirliliği
Lawyer :   Avukat
Leading Indicators : Öncü Göstergeler
Leasing :   Kiralama
Legal :   Yasal
Legal Monopoly : Yasal Monopol
Legal Reserve Ratio : Kanuni Karşılık Oranı
Lender :   Borç Veren
Lender of Last Resort : Nihai Ödünç Veren
Letter of Guaranty : Teminat Mektubu
LIBOR (London Interbank Offer Rate) : Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı
Liability : Sorumluluk, Yükümlülük
Licence :   Lisans
Liguidity trap :  Likidite tuzağı
Linear Relationship : Doğrusal İlişki
Liquidation : Tasfiye
Liquidity : Likidite
Liquidity Trap : Likidite Tuzağı
Lockout :   Lokavt
Long Run : Uzun Dönem
Long Term : Uzun Dönem
Long-term growtb :  Uzun dönem büyüme
Lorenz Curve : Lorenz Eğrisi
Loss :   Zarar
Lucas supply curue :  Lucas arz eğrisi
Luxury Goods : Lüks Mallar
M
Macroeconomic models :  Makroekonomik modeller
Macroeconomics : Makro Ekonomi
Macroeconomics :  Macroekonomi
Major :   Büyük
Majority : Çoğunluk
Majority Voting : Oy Çokluğu
Manifest : Manifesto
Manipulation : Manipülasyon
Manufacturing Goods : Mamul Mallar
Margin :   Marj, Uç
Marginal Cost : Marjinal Maliyet
Marginal Propensity to Concume : Marjinal Tüketim Eğilimi
Marginal Propensity to Import : Marjinal İthalat Eğilimi
Marginal Propensity to Save : Marjinal Tasarruf Eğilimi
Marginal Revenue : Marjinal Gelir
Marginal Tax Rate : Marjinal Vergi Oranı
Marginal Utility : Marjinal Fayda
Marginalism : Marjinalizm
Marjinal product of Labor : Emeğin marjinal ürünü
Marjinal productivity of capital : Sermayenin marjinal verimliliği
Marjinal productivity of labor : Emeğin Marjinal Verimliliği
Marjinal propensity to consume :  Marjinal tüketim meyli
Marjinal propensity to import : Marjinal ithalat meyli
Marjinal propensity to save :  “Marjinal tasarruf meyli
Mark up   :  Maliyet + kar fiyatlaması
Market :   Pazar, Piyasa
Market Analysis : Piyasa Analizi
Market Clearing Price : Denge Fiyatı
Market Demand Curve : Piyasa Talep Eğrisi
Market Economies : Piyasa Ekonomileri
Market Equilibrium : Piyasa Dengesi
Market Failure : Piyasa Başarısızlığı
Market Mechanism : Piyasa Mekanizması
Market Period : Çok Kısa Dönem
Market Price : Piyasa Fiyatı
Market prices :  Piyasa fiyatları
Market Risk Premium : Piyasa Risk Primi
Market Supply Curve : Piyasa Arz Eğrisi
Market System : Piyasa Sistemi
Marketing : Pazarlama
Mark-up :   Kâr Marjı
Mass Production : Seri Üretim, Kitle Üretimi
Maturity : Vade Sonu
Maturity Date : Ödeme Tarihi
Maximization : Maksimizasyon
Maximum :   Maksimum
Medium of Exchange : Mübadele Aracı
Mercantilism : Merkantilizm
Merchandise : Ticari Eşya, Emtia, Mal
Merchant : Tüccar
Microeconomics : Mikro Ekonomi
Microeconomics :  Mikro iktisat
Minimization : Minimizasyon
Minimum :   Minimum
Minor :   Küçük
Minority : Azınlık
Mint :   Darphane
Misery index : Sefalet endeksi
Mixed Economy : Karma Ekonomi
Mobility : Akıcılık, Hareketlilik
Model :   Model
Monetarism : Parasalcılık
Monetarism :  Parasalcılık, monetarizm
Monetary – Fiscal policiy mix : Para – maliye politikası karışımı
Monetary accomodation :  Parasal uyumlaştırma
Monetary aggragates :  Parasal toplamlar
Monetary approach to balance of payments :  Ödemeler den­gesine parasal yaklaşım
Monetary Authority : Para Otoritesi
Monetary Base : Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
Monetary base :  Parasal taban
Monetary disturbance :  Parasal rahatsızlık
Monetary expansion :  Parasal genişleme
Monetary Policy : Para Politikası
Monetary policy multiplier :  Para politikası çarpanı
Monetary rule :  Parasal kural
Monetary Transmission : Parasal Aktarım
Monetary Union : Parasal Birlik
Monetary Unit : Para Birimi
Monetizing budget deficits :  Bütçe açıklarının parasallaşması
Money   :  Para
Money – Financed budget deficits :  Bütçe açıklarının parayla finansmanı
Money Bills : Kağıt Paralar
Money Demand : Para Talebi
Money Illusion : Para Yanılgısı
Money Issued : Emisyon
Money Market : Para Piyasası
Money market equilibrium :  Para piyasası dengesi
Money Multiplier : Para Çarpanı, Para Çoğaltanı
Money multiplier :  Para çarpanı
Money Order : Havale Emri
Money stock :  Para stoku.
Money supply :  Para arzı
Money supply tunetion :  Para arzı fonksiyonu
Monometalism : Tek Metal Para Sistemi
Monopolistik competition :  Tekelci rekabet
Monopoly : Monopol, tekel
Monopoly Power : Monopol Gücü
Moratorium : Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe
Mortgage : Konut Kredisi
Mortgage Agreement : Konut Kredisi Sözleşmesi
Mortgages   :  İpotekler
Multicollinearity : Çoklu Bağlantı
Multilateral exchange rates : Çok taraflı döviz kurları
Multiplier : Çarpan, Çoğaltan
Multiplier :  çarpan
Multiplier – accelerator theory of İnvestment : Yatırımın çarpan hızlandıran teorisi
Multiplier uncertainty :  Çarpan belirsizliği
Myopia hypothesis :  Miyopluk hipotezi
N
National balance sheet :  Milli bilanço
National Bank : Ulusal Banka
National debi :  Ulusal borç
National Income (NI) : Milli Gelir (MG)
National income accounting : Milli gelir muhasebesi
National Monetary Unit : Ulusal Para Birimi
National net worth :  Ulusal net servet
National wealth :  Milli servet
Natural Monopoly : Doğal Monopol
Natural rate of unemployment :  Doğal işsizlik oranı
Nature :   Doğa
Near Money : Para Benzeri
Needs :   İhtiyaçlar
Negative Externalities : Negatif Dışsallıklar
Negative lag :  Negatif gecikme
Neoclassical approach :  Neoklasik yaklaşım
Net Domestic Assets : Net İç Varlıklar
Net export :  Net ihracat
Net Foreign Assets : Net Dış Varlıklar
Net international investment position :  Net uluslararası yatırım pozisyonu
Net invesment :  Net yatırım
Net national produet (NNP) :  Net milli gelir
Neutral :   Yansız, Nötr
Neutrality of money :  Paranın nötnalitesi
New Classical macroeconomics :  Yeni Klasik Makro iktisat
New Economics :  Yeni iktisat
New Keynesian Economies :  Yeni Keynesci Iktisat
Newly Industrializing Economies :  Yeni sanayileşen Ekonomiler
Noise Pollution : Gürültü Kirliliği
Nominal :   Nominal
Nominal exchange rates : Nominal döviz kuru
Nominal GDP : Nominal GSYİH
Nominal GNP :  Nominal GSMH
Nominal Income : Nominal Gelir
Nominal interesi rates : Nominal faiz oranları
Nominal Price : Nominal Fiyat
Nominal quantity of money :  Nominal para miktarı
Nominal Rate of Interest : Nominal Faiz Oranı
Nominal Value : Nominal Değer, İtibari Değer
Nominal Wage : Nominal Ücret
Nominal Yield : Nominal Getiri
Nondurable Goods : Dayanıksız Mallar
Nonemployment :  Çalışmama
Noninterest deficit : Faiz dışı açık
Nonlinear Relationship : Doğrusal Olmayan İlişki
Non-Profit Corporation : Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş
Normal Goods : Normal Mallar
Normal Profit : Normal Kâr
Normative Economics : Normatif Ekonomi
Notice :   Tebligat
Nucleer Energy : Nükleer Enerji
O
Office :   Büro
Official : Resmi
Official Rate : Resmi Kur
Official reserve transactions :  Resmi rezerv işlemleri
Off-Shore : Kıyı
Off-Shore Banking : Kıyı Bankacılığı
Oil :   Petrol
Oil prices :  Petrol fiyatları
Okun’ s law : Okun Kanunu
Oligopol : Oligopol
Oligopolistic Market : Oligopol Piyasası
Open economy :  Açık ekonomi
Open market operations :  Açık piyasa işlemleri
Open Market Operations (OMO) : Açık Piyasa İşlemleri (APİ)
Open Market Purchases : Açık Piyasa Alımları
Open Market Sales : Açık Piyasa Satışları
Opportunity : Fırsat
Opportunity Cost : Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet
Opportunity cost :  Fırsat maliyeti
Opportunity cost of holding money : Para tutmanın fırsat maliyeti
Optimal budget deficits :  Optimal bütçe açıkları
Optimum Resource Allocation : Optimal Kaynak Dağılımı
Option :   Seçenek
Order :   Sipariş
Order of Payment : Ödeme Emri
Organization : Organizasyon, Kuruluş
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Outpot gap :  Çıktı açığı
Output   :  Çıktı
Output lag :  Çıktı gecikmesi
Overdue :   Vadesi Geçmiş
Overemployment : Aşırı İstihdam
Overnight Interst Rate : Gecelik Faiz Oranı
Overnight repurchase agreements (RPS) :  Gecelik Repo
Overshooting :  Ani yükselme
Overvalued : Aşırı Değerli
Owner’s Equity : Öz Sermaye
P
Paper Money : Kağıt Para
Par Value : Nominal Değer, İtibari Değer
Paradox of Thrift :  Tasarruf paradoksu
Parity :   Parite, Kur
Partial Equilibrium Analysis : Kısmi Denge Analizi
Partnership : Ortaklık
Patent :   Patent
Patent Right : Patent Hakkı
Payee :   Kendisine Ödeme Yapılan Kişi
Payer :   ÖdemeYapan Kişi
Peak   :  Tepe Noktası
Penalty :   Ceza
Pension Fund : Emekli Sandığı
Per Capita : Kişi Başına
Per Capita Income : Kişi Başına Düşen Gelir
Per capita income : Kişi başına gelir
Per Capita Output : Kişi Başına Üretim
Perfect foresigbt :  Tam öngörü
Perfectly anticipated infiation : Tam olarak tahmin edilen enflasyon
Permanent Income : Sürekli Gelir
Permit :   İzin, Ruhsat
Personel Income : Kişisel Gelir
Pessed exchange rates : Bağlı döviz kuru
Pessed interesi rates : Bağlı faiz oranları
Petroleum : Petrol
Phase :   Faz, Evre
Phillips curve :  Phillips eğrisi
Physical Assets : Fiziki Varlıklar
Physical Capital : Fiziki Sermaye
Physical outpot :  Fiziki çıktı
Planned aggre gate demand : Planlanmış toplam talep
Planned investment :  Planlanmış yatırım
Polenfiat outpot :  Potansiyel çıktı
Policy :   Politika
Policy dilemmas : Politika ikilemleri
Policy mix :  Politika karışımı
Policy rules :  Politika kuralları
Policy synhronization :  Politika eşgüdümü
Political besiness cycles :  Siyasi konjonktür
Political economy :  Ekonomi – politik, siyasi iktisat
Pollution : Kirlilik
Population : Nüfus
Population growth :  Nüfus büyümesi
Portfolio : Portföy
Portfolio decisions :  Portföy kararları
Portfolio disequilibrium :  Portföy dengesizliği
Portfolio risk : Portföy riski
Positive Economics : Pozitif Ekonomi
Pot. Keynesian economics :  Post Keynesci İktisat
Precautionary demand for maney : ihtiyat saikiyle para talebi
Preference : Tercih
Premium :   Prim
Preseni discounted value (PDV) :  Net bugünkü değer
Present Value : Şimdiki Değer
Price :   Fiyat
Price Ceiling : Tavan Fiyat
Price Control : Fiyat Kontrolü
Price Discrimination : Fiyat Farklılaştırma
Price Floor : Taban Fiyat
Price Freeze : Fiyatların Dondurulması
Price gap : Fiyat açığı
Price indexes : Fiyat endeksleri
Price Maker : Fiyat Koyucu
Price Rigidity : Fiyat Katılığı
Price Taker : Fiyat Kabullenici
Price-Earning Ratio : Fiyat-Kazanç Oranı
Prices   :  Fiyatlar
Primary (noninterest) deficits :  Faiz dışı açık
Primary Market : Birincil Piyasa
Principal : Ana Para
Principle : İlke, Prensip
Principle of Invisible Hand : Görünmez El İlkesi
Private Bank : Özel Banka
Private Company : Özel Şirket
Private Enterprise : Özel Girişim
Private Goods : Özel Mallar
Private Investment : Özel Sektör Yatırımı
Private Ownership : Özel Mülkiyet
Private Sector : özel Sektör
Privatization : Özelleştirme
Producer : Üretici
Producer Price Index (PPI) : Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Producer price index (PPI) :  Üretici fiyat endeksi
Producer Surplus : Üretici Artığı
Product :   Ürün
Product Differentiation : Ürün Farklılaştırması
Production : Üretim
Production – smoothing model : Üretimi düzenleyici model
Production Function : Üretim Fonksiyonu
Production Possibility Frontier (PPF) : Üretim İmkanları Sınırı
Productivity :  Üretkenlik, verimlilik
Productivity shock :  Verimlilik şoku
Profit :   Kâr
Profit and Loss Sharing Certificate : Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Profit Distribution : Kâr Dağıtımı
Progressive Tariff : Artan Oranlı Tarife
Progressive Taxes : Artan Oranlı Vergiler
Propagation mechanism :  Yayılma mekanizması
Property : Mal, Mülk
Property Ownership : Mal Varlığı
Property Rights : Mülkiyet Hakları
Proprietor : Mülk Sahibi
Protectionism :  Korumacılık
Protectionist : Korumacı, Himayeci
Provision : Provizyon, Hüküm
Proxy Variable : Temsili Değişken, Kukla Değişken
Public :   Halk, Kamu
Public Choice : Kamu Tercihi
Public Company : Halka Açık Şirket
Public debt :  Kamu borcu
Public Enterprise : Kamu Girişimi
Public Finance : Kamu Maliyesi
Public Goods : Kamusal Mallar
Public Interest : Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı
Public Offering : Halka Arz
Public Ownership : Kamu Mülkiyeti
Public Sector : Kamu Sektörü
Publicly Owned Company : Halka Açık Şirket
Public’s demand for maney : Kamu para talebi
Purchasing Power Parity (PPP) : Satın Alma Gücü Paritesi
Purchasing power parity (ppp) :  Satınalma gücü paritesi
Q
Q theory of investment :  Yatırımın Q teorisi
Quantitative Quota : Miktar Kotası
Quantity : Miktar
Quantity constraints :  Miktar kısıtları
Quantity Demanded : Talep Edilen Miktar
Quantity equation :  Miktar denkliği
Quantity Supplied : Arz Edilen Miktar
Quantity Theory of Money : Paranın Miktar Teorisi
Quota :   Kota
Quotation : Kotasyon (Fiyat)
R
Rate :   Oran
Rational expectations :  Rasyonel bekleyişler
Rational expectations equilibrium approach :  Rasyonel bek­leyişler denge yaklaşımı
Rationing   :  Tayınlama
Reaİ besiness cycle theory :  Reel konjonktür teorisi
Real :   Reel
Real assets :  Reel varlıklar
Real balance effect :  Reel ankes etkisi
Real balances :  Reel ankesler
Real demand for maney : Reel para talebi
Real devaiuation :  Reel devalüasyon
Real Economy : Reel Ekonomi
Real exchange rates : Reel döviz kuru
Real GDP : Reel GSYİH
Real GNP : Reel GSMH
Real Income : Reel Gelir
Real İnterest rates : Reel Faiz oranları
Real money balances : Reel para balansları
Real money supply :  Reel para arzı
Real price of materials : Reel mal fiyatları
Real Rate of Interest : Reel Faiz Oranı
Real rate of interesis :  “Reel faiz oranları
Real wage   :  Reel ücret
Real wage unemplogment :  Reel ücret işsizliği
Real Yield : Reel Getiri
Recession : Daralma
Recession   :  Durgunluk; üretimde düşme, işsizlikte artma
Recognition lag :  Kavrayış gecikmesi
Recovery : Canlanma
Redistribution of wealth :  Servetin yeniden dağılımı
Regressive Taxes : Azalan Oranlı Vergiler
Regulation :  Düzenleme
Relative Price : Nispi Fiyat
Relative prices :  Nisbi Fiyatlar
Rent :   Rant
Rental cost of capital : Sermayenin rant maliyeti
Rent-Seeking : Rant Kollama
Repercussion effects :  Tepki yayılmaları
Replacement ratios :  Yerine koyma oranları
Repurchase egreements (RPs) :  Repo
Reservation wage :  Koruma ücreti
Reserve- deposit ratio :  Rezerv- mevduat oranı
Reserve Money : Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para
Reserve raquirement :  Kanuni karşılıklar
Reserve ratio :  Rezerv (karşılık) oranı
Reserves : Rezervler, karşılıklar
Residential investment :  Konut yatırımı
Resources : Kaynaklar
Retiring debi :  Emeklilik borçlanması
Return to capital : Sermayenin Getirisi
Revaluation : Revalüasyon
Revenue :   Hasılat
Risk :   Risk
Rival Goods : Rakip Mallar
Rules versus discretion inaetivist policy : lsteğe bağlı politikasızlık karşısında kural
S
Sacrifice ratio : Fedakarlık oranı (Enflasyonu 1 puan düşürmek için büyümeyi kaç puan düşüreceğiz)
Saving :   Tasarruf
Savings   :  Tasarruflar
Savings bonds :  Tasarruf bonoları
Savings deposits :  Tasarruf mevduatı
Scarce Goods : Kıt Mallar
Scarcity : Kıtlık
Secondary Market : İkincil Piyasa
Seigniorage :  Senyoraj
Share :   Hisse Senedi
Short Term : Kısa Dönem
Shortage : Kıtlık
Shutdown Point : Kapanma Noktası
Silver :   Gümüş
Simetural surplus :  Yapısal fazla
Simple economy :  Basit ekonomi
Slow growth recovery :  Yavaş büyüme canlanması
Small menu costs :  Küçük menü maliyetleri
Socialism : Sosyalizm
Socialist : Sosyalist
Socialist System : Sosyalist Sistem
Society :   Toplum
Soil Pollution : Toprak Kirliliği
Specialization : Uzmanlaşma
Speculation : Spekülasyon
Speculative demand for money :  Spekülatif para talebi
Speculator : Spekülatör
Spending   :  Harcama
Spillover effeets :  Yayılma etkisi
Stability : İstikrar
Stabilization : Stabilizasyon
Stabilization policy : İstikrar politikası
Stagflation :  Stagflasyon; üretimde düşme, fiyatlarda artma
Stagnation : Durgunluk
Standart of deferred payments :  Ertelenmiş ödeme standardı
Standart of living :  Hayat standardı
Static Equilibrium Analysis : Statik Denge Analizi
Steady state :  Durgun durum
Sterilization :  Sterilizasyon
Sticky vages :  Yapışkan ücretler
Stmetural budget deficits :  Yapısal bütçe açıkları
Stmetural unemplayment :  Yapısal işsizlik
Stock :   Hisse Senedi
Stock market and cost of capital : Borsa ve sermaye maliyeti
Store of Value : Servet Biriktirme, Tasarruf Etme
Strike :   Grev
Structural Unemployment : Yapısal İşsizlik
Substitute Goods : İkame Mallar, Rakip Mallar
Substitution : İkame
Substitution effect :  İkame etkisi
Supply :   Arz
Supply Curve : Arz Eğrisi
Supply Law : Arz Kanunu
Supply of Money : Para Arzı
Supply Price : Arz Fiyatı
Supply shocks :  Arz şokları
Supply side economics :  Arz yanlı iktisat
Surplus   :  Fazla, artık
Sustainable Development : Sürdürülebilir Kalkınma
System :   Sistem
T
Tangible assets :  Maddi varlıklar
Tanzi-Olivera effect :  Tanzi-Olivera etkisi
Target zones :  Hedef bölgeler
Tariff :   Tarife
Tariffs :   Tarifeler
Tax :   Vergi
Tax Burden : Vergi Yükü
Tax Cut :   Vergi İndirimi
Tax Free : Vergiden Muaf
Tax incentive plans :  Vergi teşvik planları
Tax nedges :  Vergi Basamakları
Tax smoothing :  Vergide yeknesaklık
Taxation : Vergileme
Technical Analysis : Teknik Analiz
Technical Efficiency : Teknik Etkinlik
Technological Change : Teknolojik Değişme
Technology : Teknoloji
Terms of Trade : Ticaret Haddi
Theory :   Teori
Time Deposit : Vadeli Mevduat
Total :   Toplam
Total Cost : Toplam Maliyet
Total Revenue : Toplam Hasılat
Trade :   Ticaret
Trade deficit : Ticaret açığı
Trade linkages :  Ticaret bağları
Trade surplus :  Ticaret fazlası
Trader :   Tüccar
Transaction Costs : İşlem Maliyetleri
Transactions demand for money :  İşlem saikiyle para talebi
Transfer payments :  Transfer ödemeleri
Transfers   :  Transferler
Transitory budget deficits :  Geçici bütçe açıkları
Transmission mechanism :  Geçiş mekanizması
Treasury Bill : Hazine Bonosu
Treasury bills :  Hazine Barosu
Treasury securities :  Hazine kağıtları
Trough   :  Dip noktası
Trust :   Tröst
Turnover in the labor market : Emek piyasasında işçi döngüsü
U
Ultimate targets :  Acil hedefler
Uncertainty :  Belirsizlik
Underdeveloped Country : Kalkınmamış Ülke
Underemployment : Eksik İstihdam
Underground economy :  Yeraltı ekonomisi
Unemployment :  İşsizlik
Unemployment hysteresis :  İşsizliğin kalıcılığı­
Unemployment pool :  Işsizler havuzu
Unemployment Rate : İşsizlik Oranı
Union :   Sendika
Unit labor cost :  Birim emek maliyet
Unit of Account : Hesap Birimi
United Nations (UN) : Birleşmiş Milletler
Util :   Fayda Birimi
Utilitarianism : Faydacılık
Utility :   Fayda
Utopian Socialism : Ütopyacı Sosyalizm
V
Value added :  Katma değer
Value Added Tax : Katma Değer Vergisi
Value of the Marginal Product (VMP) : Marjinal Ürün Değeri
Variable Costs : Değiken Maliyetler
Vault cash :  Kasa
Voluntary employment :  İradi, işsizlik
Voluntary quits :  İradi ayrılmalar
Voluntary Unemployment : İradi İşsizlik
W
Wage :   Ücret
Wage – Phillps curve :  Ücret Phillips eğrisi
Wage and price controls :  Ücret ve fiyat kontrolleri
Wage Discrimination : Ücret Ayırımcılığı
Wage price freeze :  Ücret – fiyat dondurma
Wage Price spiral :  Ücret fiyat spirali
Wages   :  Ücretler
Wants :   İstekler
Water Pollution : Su Kirliliği
Wealth   :  Servet
Wealth budgel constraint :  Servet bütçe kısıtı
Wealth effect :  Servet etkisi
Welfare :   Refah
Welfare Economics : Refah Economisi
Worker :   İşçi
World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development) :   Dünya Bankası
World Economy : Dünya Ekonomisi
World Tourism Organization (WTO) : Dünya Turizm Örgütü
Y
Year :   Yıl
Yearly :   Yıllık
Yield :   Getiri, Kazanç, Ürün